DE WERKWIJZE VAN ANTARES VERMOGENSPLANNING

 

Omschrijving van de diensten van ANTARES Vermogensplanning , hierna te noemen Adviseur

Adviseur is onafhankelijk en gespecialiseerd in het begeleiden op economisch, fiscaal, bancair, beleggingstechnisch en juridisch terrein van particulieren. Adviseur fungeert daarbij als persoonlijk, doch extern, adviseur en hij is de begeleidende schakel tussen Opdrachtgever en andere door Opdrachtgever ingeschakelde adviseurs en adviserende instellingen.

Adviseur kan aan haar Opdrachtgevers o.a. de volgende diensten leveren:

 • fungeren als onafhankelijk en deskundig vertrouwenspersoon;
 • zorgdragen voor een goede continuïteit van het (familie)vermogen;
 • analyseren van de bestaande financiële en persoonlijke situatie;
 • begeleiden bij vraagstukken op het gebied van beleggingen, financieringen, fiscaliteit, estate planning, investeringen en andere economische aangelegenheden en het leggen van kruisverbanden tussen deze disciplines. Analyseren van adviseurs, financiële instellingen, financiële diensten, producten en investeringen, doorrekenen van de vermogenspositie van de opdrachtgever;
 • strategische en voortdurende structurering en planning van het (familie)vermogen met inbegrip van het ondernemingsvermogen;
 • het bundelen en analyseren van rapportages van bancaire en andere vermogensbeheerders;
 • zorgdragen voor kennisverhoging bij familieleden, erfgenamen en andere belanghebbenden;
 • het laten opstellen en beoordelen van de benodigde documentatie door overige adviseurs en financiële instellingen;
 • het opvragen van offertes bij en het onderhandelen namens de Opdrachtgever bij financiële instellingen en andere aanbieders van producten en diensten;
 • introductie bij gespecialiseerde adviseurs;
 • het (jaarlijks) opstellen van een verslag m.b.t. het vermogen van Opdrachtgever, waarin o.a. een overzicht van alle relevante ontwikkelingen, kosten, inkomsten, rendementen, belastingen, besparingen en activiteiten is opgenomen.

Samenwerking met Adviseur

De toegevoegde waarde van Adviseur komt het best tot zijn recht indien Opdrachtgever Adviseur regelmatig en volledig informeert omtrent zijn wensen en doelstellingen, alsmede over de ontwikkelingen en actualiteiten op het terrein van de persoonlijke financiën van Opdrachtgever – voor zover mogelijk en gewenst – diens familie en eventuele andere belanghebbenden en tevens aan Adviseur alle relevante documenten ter beschikking stelt.

Onafhankelijk adviseur

Adviseur levert een of meerdere van de hierboven omschreven diensten. Hij is hierbij de begeleidende schakel tussen Opdrachtgever en de andere door Opdrachtgever ingeschakelde adviseurs. Adviseur neemt niet de beslissingen op de diverse deelgebieden; dat gebeurt door de Opdrachtgever en de specialist op het desbetreffende gebied. Adviseur begeleidt Opdrachtgever op een onafhankelijke en objectieve wijze en hij wordt bij de begeleiding dan ook enkel en alleen door Opdrachtgever betaald. Eventuele tariefsvoordelen, kortingen of andere besparingen van aanbieders van financiële diensten, producten en adviezen zullen door Adviseur in voorkomend geval altijd en volledig aan Opdrachtgever worden doorgegeven.

Aard en omvang van de relatie

Opdrachtgever is niet gehouden tot de afname van een minimum aantal uren of diensten bij Adviseur. Opdrachtgever bepaalt daarom zelf volledig de aard, inhoud, omvang en duur van de relatie met Adviseur. Adviseur en Opdrachtgever komen net zo vaak bijeen als Opdrachtgever dit nodig acht.

Tussentijdse verslaglegging

Adviseur zal van alle contacten van enig belang met andere adviseurs van de Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever niet aanwezig is aan Opdrachtgever mondeling of desgewenst schriftelijk verslag doen.

Vertegenwoordiging

Adviseur zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, Opdrachtgever niet vertegenwoordigen, geen beslissingen nemen namens de Opdrachtgever, Opdrachtgever geen partij doen zijn bij rechtshandelingen, noch de schijn wekken namens Opdrachtgever beslissingen te nemen.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Adviseur zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden staan op de website vermeld. Adviseur wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd uitdrukkelijk van de hand.

Klachtenregeling

Als Opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van Adviseur informeert Opdrachtgever Adviseur daar zo spoedig mogelijk over. Na ontvangst van de klacht neemt Adviseur contact op met Opdrachtgever. Mochten Opdrachtgever en Adviseur gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan Opdrachtgever de klacht schriftelijk voorleggen aan het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het KIFID neemt geschillen aan tussen consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en de betreffende medewerker van Adviseur in behandeling. Doet Opdrachtgever een beroep op een geschillen- of klachtencommissie dan ontvangt hij een brochure met het volledige reglement. Hierin staat de procedure beschreven die dan gevolgd wordt. De uitspraak van een geschillen- of klachtencommissie is bindend voor beide partijen.