ALGEMENE-VOORWAARDEN VAN ANTARES VERMOGENSPLANNING

 

 1. Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, of groep van personen – al dan niet in familieverband -, vennootschap of andere rechtspersoon, bedrijf, onderneming of doelvermogen, iedere (andere) instelling, al dan niet gelieerd aan elkaar, of een combinatie van een of meerdere partijen, die Adviseur opdracht geeft/geven tot het verlenen van diensten zoals hiervoor omschreven in “De werkwijze van ANTARES Vermogensplanning”.

Adviseur: de locale ANTARES Vermogensplanning vestiging die overeengekomen werkzaamheden gaat uitvoeren.

Overige adviseurs: de al dan niet in de uitoefening van een beroep handelende adviseur of instelling op juridisch, fiscaal, verzekering-, belegging- of enig ander gebied, die Opdrachtgever – al dan niet op introductie van Adviseur – ten aanzien van diens economische aangelegenheden in brede zin adviseert of producten of diensten levert.

Opdracht: de al dan niet schriftelijk bevestigde opdracht van de Opdrachtgever aan Adviseur om diensten te verlenen als hiervoor omschreven.

 1. Algemeen/toepassing

2.1       Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene-voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Adviseur als (potentieel) leverancier van diensten en zaken optreedt. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze door Adviseur schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3       De bepalingen van de op deze website staande documentatie “De werkwijze van ANTARES Vermogensplanning” maken deel uit van deze voorwaarden en dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

 1. Totstandkoming overeenkomst

Indien Opdrachtgever een opdracht plaatst komt de overeenkomst pas tot stand doordat Adviseur deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

 1. Vergoeding

4.1       Adviseur zal aan Opdrachtgever voor zijn diensten een verrichtingentarief en/of een per maand achteraf per gewerkt uur of een deel daarvan een vergoeding, vermeerdert met het van toepassing zijnde BTW-tarief, in rekening brengen, hierna te noemen “Verrichtingen- /Uurtarief”, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Gangbare kantoorkosten, zoals bijvoorbeeld voor kopieerwerk e.d., zijn verwerkt in dit Verrichtingen-/Uurtarief.

4.2       Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever wordt door Adviseur voor 50%, en tegen het van toepassing zijnde Uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.3       Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever ‘s avonds na 19.00 uur of in het weekeinde plaatsvinden, kan na overleg tussen Adviseur en opdrachtgever het Verrichtingen-/Uurtarief worden verhoogd.

4.4 Opdrachtgever krijgt van alle in rekening gebrachte uren bij ontvangst van de factuur een specificatie.

4.5       Uiterlijk in de maand november van enig kalenderjaar zal Adviseur Opdrachtgever op de hoogte stellen van een eventuele aanpassing van de tarieven per het volgende kalenderjaar.

4.6       Facturen van Overige adviseurs kunnen niet aan Adviseur in rekening worden gebracht en Adviseur is nimmer gehouden deze al dan niet voor Opdrachtgever te voldoen. Eventuele andere kosten en verschotten die door Adviseur in het kader van de begeleiding mochten worden voldaan, zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.7 Voor projecten en abonnementen kunnen tussen Opdrachtgever en Adviseur vooraf schriftelijke prijsafspraken worden gemaakt.

 1. Betaling

5.1       Facturen van Adviseur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op een door Adviseur aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

5.2       In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, ongeacht of Adviseur al heeft gefactureerd, direct opeisbaar.

5.3       In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente per jaar.

5.4       Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.5       Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

5.6       Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

 1. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1       Adviseur is slechts aansprakelijk voor schade die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.

6.2       Adviseur is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van Overige Adviseurs. Evenmin is Adviseur aansprakelijk voor facturen die Overige adviseurs aan Opdrachtgever in rekening brengen. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien Overige adviseurs, Opdrachtgever zijn gaan adviseren via introductie door Adviseur.

6.3       Opdrachtgever vrijwaart Adviseur volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van de begeleiding van Opdrachtgever door Adviseur uit hoofde van deze overeenkomst, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove schuld van Adviseur.

6.4       De aansprakelijkheid van Adviseur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Adviseur wordt uitgekeerd.

6.5       Adviseur bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden kan inroepen, mede ten behoeve van zijn directeuren, ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

6.6       Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Adviseur ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

6.7       Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor Opdrachtgever en/of derden Adviseur aansprakelijk houdt/houden, verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop Opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

 1. Intellectuele eigendom en know how

7.1       Alle documentatie, folders, offertes, tekeningen, programmatuur etc. die door Adviseur aan Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Adviseur. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige adviseurs.

7.2       Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige adviseurs te kopiëren, aan derden te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij Adviseur uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

 1. Bescheiden Opdrachtgever

Na het einde van de relatie en na voldoening van alle bedragen die Opdrachtgever aan Adviseur verschuldigd is, zal Adviseur na verzoek van Opdrachtgever alle originele bescheiden van opdrachtgever retourneren aan opdrachtgever. Adviseur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van zijn eigen dossier kopieën van deze originele documenten achter te houden. Voordat originele documenten aan Opdrachtgever worden geretourneerd, dient Opdrachtgever een schriftelijke vrijwaring aan Adviseur te doen toekomen.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Adviseur en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Adviseur en Opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Adviseur, behoudens indien Adviseur als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

 1. Geheimhouding

Zolang de relatie tussen Adviseur en Opdrachtgever duurt, alsmede ook na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, zal Adviseur geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die hem ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking heeft op de aangelegenheden van Opdrachtgever, en waarvan Adviseur weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op Adviseur rustende wettelijke verplichting zulke informatie te verschaffen.

 1. Conversie

Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.